Phân tích cuối ngày đối với Vàng 02-07-2020


Economy analysis


Giá p và mức 1745,50 để tiếp tục tăng dự kiến.