Phân tích cuối ngày đối với Vàng 27-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp giao dịch tiêu cực nhẹ ngay bây giờ, gợi ý bắt đầu điều chỉnh giảm giá tiềm năng, lưu ý rằng việc không vượt qua mức 1945.00 sẽ nhấn vào giá để truy cập vào các khu vực 1910.00 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của xu hướng tăng hiện tại sóng nằm ở 2000.00.