Giá đồng lặp lại việc đóng cửa tích cực - Phân tích - 27-7-2020


Economy analysis


Mặc dù có sự ổn định của 3.000 rào cản đối với các giao dịch của giá đồng, việc đóng cửa tích cực thường xuyên trên 2,8000 đường hỗ trợ xác nhận duy trì sự thống trị xu hướng tăng dự kiến.

Giá cần động lực tích cực mới để củng cố các nỗ lực nhấn vào hàng rào đã đề cập và hy vọng vượt qua nó để bắt đầu ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể kéo dài tới 3.1200 sau đó là 3.3100 trong giai đoạn sắp tới.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 2.8500 đến 3.0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish