Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 24-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD kiểm tra đường hỗ trợ ngang xuất hiện trên biểu đồ và như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo buổi sáng, giá cần giữ trên 0,7025 để giữ kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 0,7200. Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish