Cập nhật giữa ngày cho Bạc 24-07-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục di chuyển bên trong cờ tăng xuất hiện trên biểu đồ, chờ vi phạm 22,85 để xác nhận tăng về phía mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi kéo dài đến 24:00.

In nói chung, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi trên cơ sở trong ngày trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 22,20 để tiếp tục tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 22,20 hỗ trợ và 23,20 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish