Người đứng đầu AUDUSD để kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tiêu cực bình tĩnh để dần dần bò về phía đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính, hiện tại là 0,7025, nhận thấy rằng EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, điều này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng Mục tiêu mức 0,7200 như một trạm tiếp theo.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7025 sẽ ngăn mức tăng được đề xuất và nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm giá điều chỉnh trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7030 đến 0,7170

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish