EURUSD vượt qua ngưỡng kháng cự - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã vi phạm 1,1600 và giải quyết trên nó ngay bây giờ, hỗ trợ tiếp tục kịch bản xu hướng tăng hiệu quả trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, mở đường hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 1.1715, được hỗ trợ bởi EMA50 tiếp tục mang giá từ bên dưới.

Mặt khác, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1560 sẽ nhấn vào giá để chuyển sang giảm trên cơ sở trong ngày, để truy cập 1.1490 khu vực ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1540 và kháng 1.1715.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish