Giá đồng đang chờ vi phạm - Phân tích - 23-7-2020


Economy analysis


Giá đồng lặp lại biến động dưới ngưỡng 3.000, để tạm thời chặn đà tăng và buộc giá hình thành biến động ngang bằng cách giải quyết gần mức 2.9000, trong khi việc củng cố giá trong đường tăng dựa trên sự ổn định của hỗ trợ chính 2.7800 cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập động lực tích cực mới để tăng cơ hội đạt được vi phạm và đạt được các mục tiêu bổ sung tại 3.1200 sau đó là 3.3100.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.8800 và 3.1000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish