Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 02-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô bắt đầu thử nghiệm mới đối với ngưỡng kháng cự 40,41 hiện tại, đại diện cho một trong các mức chính đại diện cho các khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh đường hỗ trợ 38,35, vì giá cần vi phạm một trong các mức này để xác nhận rõ ràng điểm đến tiếp theo , điều này khiến chúng tôi tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến bây giờ.

Để xem xét các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo được phát hành buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,35 và kháng cự 41,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập