Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 22-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD hiện hiển thị xu hướng giảm, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và miễn là giá trên 0,7000, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn hợp lệ, vì việc phá vỡ mức này sẽ nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm giá điều chỉnh, trong khi chúng tôi mục tiêu tích cực tiếp theo nằm ở 0,7200. xu hướng cho ngày hôm nay: Bullish