Giá vàng đạt mục tiêu - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


giá p Sóng tăng để đạt đến đỉnh cao lịch sử ở 1920,80 như là một trạm chính tiếp theo.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng tăng dự kiến, lưu ý rằng việc không vi phạm 1870.00 sẽ nhấn vào giá để phục hồi mạnh mẽ để kiểm tra các khu vực 1820.00 ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1830,00 và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish