Bạch kim tiếp tục hoãn các nỗ lực tăng giá - Phân tích - 21-7-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào về giá Bạch kim cho đến thời điểm này, vì nó vẫn ổn định dưới mức 865,00, để xác nhận hoãn cuộc tấn công tăng giá và tăng cơ hội hình thành các giao dịch giảm giá điều chỉnh trong giai đoạn gần và trung hạn.

> và 810.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish