Giá đồng di chuyển chậm - Phân tích - 21-7-2020


Economy analysis


Giá đồng di chuyển trong vòng theo sát từ hôm qua, mặc dù có sự ổn định trong đường tăng, cố gắng thu thập động lực tích cực mới để giải quyết gần 2.9000, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định của đường hỗ trợ 2.8000 củng cố đường tăng, tiếp tục chờ đợi để hình thành cuộc biểu tình tăng giá mới để vượt qua rào cản 3.000 sau đó là cố gắng đạt đến trạm tích cực tiếp theo tại 3.1180.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.8500 đến 3.000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish