USDJPY quanh mức trung bình động - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY di chuyển xung quanh EMA50, chờ đợi để có động lực tiêu cực hỗ trợ nối lại các giao dịch tiêu cực trên cơ sở trong ngày, để truy cập 106.44 làm mục tiêu tiêu cực đầu tiên.

Nói chung, tổng quan về giảm giá sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 107,68 và giữ trên mức đó, vì vi phạm này sẽ đẩy giá tăng lên 109,22 trên cơ sở ngắn hạn.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,50 và kháng cự 108,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish