Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 20-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã kiểm tra mức hỗ trợ chính 39,80 và tăng mạnh từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, chờ vượt qua 41,20 để xác nhận mở đường đến thăm 43,05 như là mục tiêu chính tiếp theo, lưu ý rằng việc giữ trên 39,80 là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu được đề xuất.