Không có tin tức nào về giá bạch kim - Phân tích - 2-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim không thể thành công để thoát khỏi tác động tiêu cực của các chỉ số chính, điều này mâu thuẫn với sự ổn định tích cực trên đường hỗ trợ 765,00, để tiếp tục hình thành giao dịch đi ngang trong thời gian gần đây, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập đà tích cực cần thiết để vi phạm 870,00 rào cản tiếp theo là chờ đợi để ghi lại các mục tiêu chính vào lúc 915.00 và 980.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 800.00 đến 870.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng