Cập nhật: EURUSD thanh toán dưới mức hỗ trợ


Economy analysis


Cặp EURUSD ổn định dưới mức 1,2173 sau khi đóng nến bốn giờ qua dưới đó, để hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu 1,2064 làm trạm tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng giữ dưới 1,2173 để tiếp tục mức giảm được đề xuất.