Giá bạc kiểm tra đường hỗ trợ của kênh - Phân tích - 07-01-2021


Economy analysis


Giá bạc đã kiểm tra đường hỗ trợ trong ngày của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ và giữ ổn định trên đó, vì đường EMA50 cung cấp hỗ trợ tích cực tốt cho giá, điều này giữ cho kịch bản tích cực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, chờ đến mức 28,40 mức đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc phá vỡ 26,65 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá kiểm tra 25,50 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,65 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá