Giá bạc phải đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch tiêu cực vào ngày hôm qua để kiểm tra rào cản 19.00, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng tăng cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ bên dưới, bên cạnh stochastic cung cấp tín hiệu tích cực ngay bây giờ.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tăng giá chung của chúng tôi dựa trên sự ổn định giá trên 18,65, lưu ý rằng các mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi bắt đầu từ 19,64 và kéo dài đến 20,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 18,90 đến 19,60 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish