Phân tích cuối ngày đối với Vàng 16-07-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày và hướng tới thử nghiệm tiềm năng đối với hỗ trợ quan trọng 1785.00 và miễn là giá vượt quá mức này, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bằng cách tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực bán quá mức, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ để truy cập 1850,00 sau đó là các cấp 1865,00 như các trạm chính tiếp theo.