Phân tích cuối ngày cho EURUSD 16-07-2020


Economy analysis