Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 16-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã kiểm tra cơ sở hỗ trợ quan trọng 43,38 và giữ sự ổn định của nó trên mức cho đến bây giờ, để giữ cho xu hướng tăng hợp lệ và được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ bên dưới, được tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi để truy cập 45,50 như một mục tiêu chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc giữ trên 43,38 và 42,25 là rất quan trọng để tiếp tục tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng hỗ trợ 42,00 đến 45,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish