Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 16-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giải quyết dưới mức 1.1420, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, chờ đợi để truy cập mức 1.1270 là chủ yếu, lưu ý rằng việc vi phạm 1.1420 sẽ đẩy giá để lấy lại đường chính và đạt được các mục tiêu tích cực mới đạt được 1.1500.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1300 hỗ trợ đến 1.1480 kháng cự. Râu