Bạch kim cho thấy không có hành động - Phân tích - 16-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã không thành công để thoát khỏi sự thống trị thiên vị đi ngang, để di chuyển giữa kháng cự 870,00 và hỗ trợ 795,00.

Do đó, chúng tôi hy vọng việc tiếp tục biến động sang một bên cho đến khi quản lý để vượt qua ngưỡng kháng cự được đề cập để giảm bớt nhiệm vụ nối lại cuộc tấn công tăng giá và bắt đầu ghi lại các mục tiêu tích cực tại 915.00 và 980.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 800.00 đến 870.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng giá