Giá đồng tiếp tục điều chỉnh tiêu cực - Phân tích - 16-7-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục điều chỉnh tiêu cực để hình thành sự suy giảm mạnh và ổn định gần 2,8400, bị ảnh hưởng bởi nỗ lực ngẫu nhiên để thoát khỏi các khu vực mua quá mức, trong khi sự ổn định chính trên 2,8000 đường hỗ trợ mở rộng hỗ trợ cho sự tiếp tục của sự tích cực trong giai đoạn sắp tới, cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập động lực tích cực bổ sung sẽ cho phép giá gia hạn các nỗ lực tích cực cho đến khi đạt được mục tiêu 3.000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8000 đến 2,9350

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng giá