USDCHF đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 16-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để bắt đầu thử nghiệm 0.9456 và bằng cách nhìn sâu hơn vào biểu đồ, chúng tôi thấy rằng giá đã hoàn thành hình thành mô hình đáy đôi có các mục tiêu tích cực vượt qua mức được đề cập để hướng tới mức tăng hơn 0,9515 theo sau là 0,9541.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được đề xuất cho giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bằng cách di chuyển lên trên EMA50, xem xét việc không vi phạm 0.9456 sẽ nhấn vào giá sẽ giảm trở lại và hướng tới 0,9351 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9400 và kháng 0,9515.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish