Giá đồng ghi lại mục tiêu - Phân tích - 1-7-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục hình thành các giao dịch tăng điều chỉnh để thông báo vượt qua mục tiêu đầu tiên ở mức 2.7100, trong khi dao động trung bình 55 dưới các giao dịch hiện tại cho phép chúng tôi đề xuất các nỗ lực tăng giá hơn có thể nhắm mục tiêu kháng cự chính ở mức 2.8050.

Ngoài ra, chúng tôi cần lưu ý rằng tính ổn định của hỗ trợ 2.6100 và thu thập thông tin ngẫu nhiên về phía các khu vực mua quá mức đồng ý với tổng quan tăng giá, để tiếp tục chờ đợi để đạt được mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,6500 đến 8050

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish