Cập nhật giữa trưa cho Silver 24-11-2020


Economy analysis


Giá bạc giữ ổn định dưới 23,60, để duy trì xu hướng giảm giá hoạt động trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50 tác động tiêu cực lên giá, chờ đến mức 22,17 đại diện cho mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi, nhắc bạn rằng việc giữ dưới 23,60 là quan trọng để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,50 và kháng cự 24,00.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm