Cập nhật: Giá vàng kiểm tra mức kháng cự nhỏ


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tích cực để bắt đầu kiểm tra ngưỡng cản 1875,00, việc phá vỡ nó đại diện cho chìa khóa để phục hồi để đạt được mục tiêu tích cực được chờ đợi đầu tiên ở mức 1901,80, để giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1860,90, lưu ý rằng chúng ta có thể chứng kiến một số biến động đi ngang cho đến khi chúng ta có được động lượng tích cực hỗ trợ đẩy giá để đạt được mức tăng đã chờ đợi.