Cập nhật giữa trưa cho Silver 20-11-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh để tiếp cận đường EMA50, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để đến ngưỡng 25,06, đại diện cho mục tiêu tích cực đầu tiên của chúng tôi, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu của nó mở rộng đến 26,00 tiếp theo là 26,88 như các trạm chính tiếp theo, nhắc bạn rằng việc giữ trên 23,60 thể hiện điều kiện chính để đạt được các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,60 hỗ trợ và 25,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng