Bạch kim cho tín hiệu tích cực - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim cung cấp tín hiệu tích cực bằng cách vượt lên trên ngưỡng cản 945,00, để nhận thấy sự bắt đầu ghi nhận các mục tiêu mới bằng cách chạm 958,70, đồng thời, nghiêng trong kênh tăng giá cho phép chúng tôi đề xuất nhiều nỗ lực tăng giá hơn cho đến khi đạt đến các trạm chính ở mức 980,00 sau đó đạt Cao 1010,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 940,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng