Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 19-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch với sự tiêu cực nhẹ hiện tại để tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên tại 0,7255, nhận thấy rằng ngẫu nhiên đạt đến các khu vực quá bán, đang chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên đã đề cập đến mức hỗ trợ và trên 0,7210, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt đến 0,7413.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,7240 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng