Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 19-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tấn công mức 1,3225 và cố gắng giữ dưới mức đó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi một cách hiệu quả trong thời gian còn lại trong ngày, mở đường để hướng tới các mục tiêu tiêu cực của chúng tôi, bắt đầu từ 1.3105 và mở rộng đến 1.3000, nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định của giá dưới 1.3315.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3105 và kháng cự 1.3300.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm