Phân tích cuối ngày cho Vàng 18-11-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để tiếp cận mức hỗ trợ chính 1860,90, nhưng nó phục hồi theo hướng tăng giá để giải quyết trên mức 1870,00, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi có hiệu lực và tích cực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, nhắc bạn rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở 1901.80 và kéo dài đến 1934.86.