Cập nhật giữa trưa cho Silver 18-11-2020


Economy analysis


Giá bạc hiện cung cấp các giao dịch tích cực cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp, đang chờ kiểm tra mức 25,06 ban đầu, nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá lên 26,00 theo sau là 26,88 là các trạm chính tiếp theo, trong khi giữ trên 24,45 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 24,00 hỗ trợ và 25,50 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng