Giá đồng chờ đà bổ sung - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Giá đồng đã mất đà tích cực vào ngày hôm qua khi stochastic cố gắng tạo thành sóng giảm, để hình thành một số dao động đi ngang bằng cách giải quyết gần mức 3.2000, trong khi nói chung, chúng tôi sẽ giữ nguyên tổng quan tăng giá miễn là giá vẫn còn nguyên trong kênh tăng giá nhỏ , tùy thuộc vào sự ổn định của đường hỗ trợ 3,1170, lưu ý rằng việc thu thập thành công động lực tích cực bổ sung sẽ cho phép giá ghi lại các mục tiêu mới có thể mở rộng đến 3,2750 và 3,3300.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1600 đến 3,2700

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng