Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 17-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh nhằm hướng tới mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 0,7413, để giữ cho xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong thời gian còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,7210 để tiếp tục mức tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7270 và 0,7400

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng