Cập nhật giữa trưa cho Silver 17-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đã kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 24,45 và tăng trở lại từ đó, điều này giữ cho tổng quan tích cực của chúng tôi có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, tùy thuộc vào sự ổn định giá trên mức hỗ trợ đã đề cập, lưu ý rằng chúng tôi đã chờ đợi mục tiêu bắt đầu ở mức 26,00 tiếp theo là 26,88 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,20 và kháng cự 26,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng