EURJPY cố gắng giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY vẫn bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn của các chỉ báo chính để nhận thấy sự dao động đi ngang của nó gần đường hỗ trợ 123,65, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định của hỗ trợ này xác nhận sự tiếp tục tích cực cho giao dịch sắp tới, chờ thu thập động lượng tích cực tiếp theo là bắt đầu ghi lại các mục tiêu bằng cách tập hợp lại các mức 124,40 và 125,40.

Mặt khác, đối mặt với những áp lực tiêu cực mới và thu thập thông tin dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ đưa giá trở lại theo dõi giảm giá, để tăng khả năng chịu các khoản lỗ lớn có thể kéo dài đến 122,90 và 122,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,65 đến 124,90

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng