GBPJPY chậm - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY không ghi nhận bất kỳ hành động mới nào vào ngày hôm qua, hình thành một số dao động đi ngang do thiếu động lượng tích cực gây ra bởi thu thập thông tin ngẫu nhiên dưới mức 50 gần đây, trong khi nói chung, chúng tôi sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của đường hỗ trợ 137.15 để xác nhận sự thống trị của xu hướng tăng giá mà mục tiêu ban đầu là 138,90, sau đó là đạt 139,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,15 đến 138,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Dao động trong xu hướng tăng