Bạch kim củng cố xu hướng tăng giá - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã hình thành sóng tích cực mới ngày hôm qua để vượt qua mức 905,00 và ổn định trên mức đó, để xác nhận sự chuẩn bị để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá, nhận thấy sự dao động của nó gần 922,00 hiện tại, lưu ý rằng động lượng tích cực liên tục đến từ các chỉ báo chính sẽ làm cơ hội ghi lại các mục tiêu mới có thể mở rộng đến các mức 940,00 và 980,00, tiếp theo là đạt mức 1008,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 905,00 đến 940,00

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng