Phân tích cuối ngày cho EURUSD 16-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra mức 1.1820 và tăng lên từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi stochastic đối với các khu vực quá bán, lưu ý rằng chúng tôi đang chờ đợi hướng tới 1.2011 là chính tiếp theo nhà ga.