Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 16-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD ổn định gần ngưỡng cản 0,7300, miễn là giá trên 0,7210, do đó, kỳ vọng xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt đến 0,7413.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7230 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng