Cập nhật giữa ngày cho Silver 16-11-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục dao động gần mức 25,06, chờ khi vi phạm mức này để xác nhận sự mở rộng của sóng tăng trong ngày và ngắn hạn, nơi các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 26,00 rồi 26,88, nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm không thành sẽ đặt giá dưới một áp lực tiêu cực nhắm mục tiêu kiểm tra mức 23,60 trước khi có bất kỳ nỗ lực tăng mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 24,40 hỗ trợ và 26,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng