Giá đồng chạm mục tiêu - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Giá đồng đã thành công trong việc tiếp tục nỗ lực tăng giá tùy thuộc vào sự ổn định của đường hỗ trợ 3.1250, lưu ý rằng việc ghi nhận nhiều mục tiêu bằng cách đạt đến 3.2611, trong khi động lượng tích cực liên tục đến từ các chỉ số chính sẽ đẩy giá tiếp tục sự tích cực và nhắm mục tiêu ngưỡng kháng cự chính 3.3100, tiếp theo là theo dõi hành vi giá để quản lý nhằm phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1700 đến 3.3100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng