Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 12-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giữ ổn định trên mức 41,30 và bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực để di chuyển khỏi mức này, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức đã đề cập, trong khi mục tiêu chính ròng của chúng tôi là ở 43,75.