Phân tích cuối ngày cho Vàng 12-11-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục cung cấp các giao dịch tích cực để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu ban đầu của chúng tôi bắt đầu từ 1901,80, tiếp theo là 1934,86, trong khi giữ trên 1860,90 thể hiện điều kiện chính để đạt được các mục tiêu này.