EURJPY lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã cung cấp một số sóng tiêu cực vào ngày hôm qua bằng cách thu thập thông tin dưới mức 123,90, trong khi việc đóng cửa hàng ngày mới trên mức hỗ trợ này làm tăng cơ hội đổi mới nỗ lực tăng giá, tiếp tục chờ đợi để ghi lại các mục tiêu mới có thể bắt đầu ở mức 124,90 sau đó là 125,40.

Ngoài ra, dao động ngẫu nhiên liên tục gần mức 80 sẽ làm tăng cơ hội thu thập động lượng tích cực, mang lại cho giá cơ hội tốt để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá và tiếp cận các trạm đã đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,90 đến 124,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng

< div>