Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 14-07-2020


Economy analysis


<< là các trạm chính tiếp theo, trong khi đạt được chúng, yêu cầu giữ dưới 43,05.