Cập nhật: Cặp EURUSD phá vỡ hỗ trợ


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy áp lực tiêu cực mạnh mẽ để phá vỡ mức 1.1795 và hướng tới kiểm tra mức 1.1720, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ mức cuối cùng sẽ ngăn chặn kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và nhấn vào giá chuyển sang giảm và đạt được các mục tiêu âm kéo dài đến 1,1540.